Algemene voorwaarden

Wanneer u zich laat behandelen bij een van de podotherapeuten van PodoTwente ontstaat hierbij een behandelovereenkomst. Hierbij ontstaan administratieve en financiële aspecten. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting om PodoTwente te vergoeden voor de geleverde diensten en hulpmiddelen.

Onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de patiënt/ hulpvrager en podotherapeut. Dit tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Op alle opdrachten en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden

  1. Facturering gebeurt rechtstreeks bij de verzekering voor het verzekerde bedrag dat in de polis vermeld staat. Het overige bedrag wordt per (digitale) factuur ingediend bij de patiënt.
  2. Wanneer u in gebreke van betaling blijft, behouden wij ons het recht voor om incassomaatregelen te nemen (zonder nadere aankondiging). Wij schakelen hiervoor een incassobureau en/of deurwaarderskantoor in. De gemaakte kosten hiervan zijn voor rekening van de cliënt.
  3. Gemaakte en bevestigde afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd of verzet worden. PodoTwente behoud zich het recht om afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak verzet of geannuleerd worden in rekening te brengen, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.
  4. Wanneer u uw controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht, tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.
  5. De patiënt is verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de productie van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen de gemaakte kosten daarvoor in rekening worden gebracht bij de patiënt.
  6. U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, omdat wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is. Uiteraard zullen wij altijd proberen hierin zo accuraat mogelijk te zijn. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie contact op te nemen met uw zorgverzekering of in uw polisvoorwaarden te kijken.
  7. Te laat komen betekent – zeker in drukke tijden –  een nieuwe afspraak maken. Als het niet zo druk is en ons werkschema laat het toe, proberen wij u alsnog te helpen.
  8. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Mocht het zo zijn dat u niet tevreden bent, bespreek dit dan allereerst met uw behandeld podotherapeut om tot een oplossing te komen. Wanneer u niet samen met uw behandelend podotherapeut tot een oplossing kan komen, dan zal een van de collega’s van PodoTwente de klacht beoordelen en trachten tot een oplossing te komen. Wanneer u wenst dat er een onafhankelijk orgaan uw klacht beoordeeld dat is het mogelijk deze in te dienen bij de klachtencommissie van het kwaliteitsregisterparamedici; klachtenformulier paramedici
  9. Onder PodoTwente wordt verstaan PodoTwente Oosting en PodoTwente Boogerd

Garantie
Onze podotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. De zolen, ortheses en nagelbeugels zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen van zolen/ortheses binnen 2 maanden na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.